Privacyverklaring Sagitta Peters Coaching

Sagitta Peters Coaching, gevestigd aan Blaarthemseweg 75, 5654 NS Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
www.sagittapeters.nl
Blaarthemseweg 75
5654NS Eindhoven
06 1814 8343

Persoonsgegevens die wij verwerken; Sagitta Peters Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld het contactformulier) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld als cliënt).

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Mogelijk ook:
– Adres en telefoonnummer
– Bankgegevens
– Gespreksverslagen

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mijn dienstverlening aan jou.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken; Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sagittapeters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; Sagitta Peters Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen
– Om een zo goed mogelijke dienst te kunnen verlenen, waarvoor gespreksverslagen nodig zijn
– Sagitta Peters Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming; Sagitta Peters Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sagitta Peters Coaching) tussen zit. De website van Sagitta Peters Coaching versleutelt uw gegevens door middel van een SSL certificaat. Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je als client met mij werkt dan bewaar ik je gegevens 7 jaar. De gespreksverslagen kan ik eerder verwijderen als je wilt, je naam-, adres- en bankgegevens moet ik wel langer bewaren voor de belastingdienst.

Klikgedrag en bezoekgedrag; Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Sagitta Peters Coaching hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics; Sagitta Peters Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sagitta Peters Coaching heeft hier geen invloed op. Sagitta Peters Coaching heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Buttons; Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.  Facebook  InstagramLinkedIn

Delen van persoonsgegevens met derden; Sagitta Peters Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken; Sagitta Peters Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sagitta Peters Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@sagittapeters.nl.

Sagitta Peters Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; Sagitta Peters Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sagittapeters.nl.